Ultima strigare pentru titularizarea fara concurs!

Barlad Online

Profesorii din judet care, în prezent, functioneazã ca suplinitori au încã o sansã la titularizarea din oficiu. Totul e sã îndeplineascã toate conditiile impuse de Art. 253 din Legea Educatiei Nationale, sã îsi depunã în timp util dosarele la secretariatele scolilor unde predau si consiliile de administratie ale acestora sã le aprobe.
Suplinitorii calificati din judet care sperã sã devinã titulari din toamnã fãrã sã mai sustinã concurs pot face primul pas chiar în aceastã sãptãmânã. Concret, în intervalul 19 – 21 martie, acestia îsi pot depune la secretariatele unitãtilor în care functioneazã în acest an scolar dosarele prin care solicitã consiliilor de administratie încadrarea pe o perioadã nedeterminatã începând cu 1 septembrie 2012. Asta cu conditia ca respectivele posturi sã aibã o valabilitate de mã- car patru ani si ca solicitantii sã îndeplineascã toate criteriile impuse de Art. 253 din Legea Educatiei Nationale. În primul rând, la titularizarea din oficiu nu pot aspira decât suplinitorii calificati care au obtinut cel putin nota 7.00 la unul din concursurile de titularizare din 2008, 2009 sau 2010 si care au dobândit definitivarea în învãtãmânt. Nu trebuie ignorat nici faptul cã postul pentru care solicitã titularizarea trebuie sã fi fost ocupat de solicitanti în sedintã publicã organizatã pânã la începerea cursurilor anului scolar 2011-2-12. De asemenea, catedrele pe care predau în prezent suplinitorii care se încadreazã în aceste condit ii trebuie sã fie complete si sã nu fie rezervate. Deja, prin aceastã prevedere stipulatã în Art. 253 din Legea Educatiei Nationalã si aplicatã si în anul scolar anterior, 52 de suplinitori calificati din judet s-au titularizat începând cu 1 septembrie 2011. Dupã ce solicitantii depun, la unitatea unde predau, cererea tip si celelalte documente justificative, pe 22 martie, consiliile de administratie le vor analiza si vor comunica, în scris, solicitantilor motivele acceptului sau refuzului titularizãrii. Pânã pe 24 martie, cei nemultumiti de rãspuns vor putea depune contestatii la secretariatele unitãt ilor scolare, iar pe 25 martie, consiliile de administratie vor transmite Inspectoratului Scolar lista candidatilor pentru care s-a aprobat titularizarea din oficiu si lista celor pentru care s-a respins cererea. Abia apoi, în intervalul 26 – 28 martie, consiliile de administratie împreunã cu un inspector scolar vor analiza contestatiile. Tot pe 28 martie, lista posturilor ocupate în urma aplicãrii Art. 253 din Legea Educatiei Nationalã va fi afisatã la sediul Inspectoratului Scolar, iar pe 30 martie hotãrârea consiliilor de administratie ale unitãtilor scolare va fi comunicatã în scris si cadrelor care au depus contestatie. Ulterior, directorul unitãtii va emite decizia de repartizare a viitorilor titulari începând cu 1 septembrie 2012. În baza acesteia, se va încheia si contractul individual de muncã pe perioadã nedeterminatã cu profesorii respectivi.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu